<--! --> Hỗ trợ Tài chính « TUYỂN SINH « BREN: Khoa học Thông tin và Điện toán « Đại học California Irvine ?>

TUYỂN SINH

Thông tin chi tiết về yêu cầu tuyển sinh, hạn chót nộp đơn và chỉ dẫn làm cho đơn xin nhập học phong phú

Hỗ trợ Tài chính

Việc trang trải chi phí học tập UCI cần phải có sự hợp tác giữa cha mẹ, sinh viên và nhà trường. Mỗi bên phải có trách nhiệm đối với những chi phí đó. Trang web Hỗ trợ Tài chính dành cho sinh viên đại học cung cấp những nguồn hỗ trợ toàn diện nhất về việc trang trải chi phí học tập của bạn.

Những ngày quan trọng cần nhớ gồm:

Ngày 1 tháng 1
Ngày đầu tiên nộp FAFSA và những hồ sơ liên quan.

Ngày 2 tháng 3
Hạn chót ưu tiên để hoàn tất FAFSA.

Ngày 2 tháng 3
Hạn chót để gửi Mẫu Xác Thực Trợ Cấp GPA (Cal Grant GPA Verification Form) tới Ủy ban Hỗ trợ Sinh viên California (California Student Aid Commission).

Ngày 5 tháng 9
Phải thanh toán tất cả các khoản Phí Đăng Ký cho quý học mùa thu vào ngày này.