?>

NGHỀ NGHIỆP

Những việc mà các cựu sinh viên hoàn thành với tấm bằng từ trường Bren:ICS vẫn tiếp tục làm ngay cả chúng tôi không hết bất ngờ

Trường cao học

Một số sinh viên mong muốn tiếp tục theo học ở bậc học tiếp theo để đạt được bằng cấp cao hơn sau khi hoàn thành chương trình cử nhân. Họ có thể ghi danh vào chương trình Thạc sĩ để theo học các lớp chuyên sâu để dùi mài kỹ lưỡng hơn những kỹ năng ở một số chủ đề cụ thể, hoặc để theo học chương trình Tiến sĩ nhằm hướng tới một công việc trong những tổ chức hàn lâm hay nghiên cứu. Ngoài ra còn có những sinh viên ghi danh theo học ở các trường chuyên môn để có tấm bằng Quản trị kinh doanh (MBA) hay Luật sư.

Sinh viên Bren:ICS có thành tích xuất sắc về phương diện này, bằng chứng là những cựu sinh viên đạt được thành công ở những tổ chức giáo dục uy tín như Stanford, UCLA, UC Berkeley, UC San Diego, Carnegie Mellon University, Georgia Tech, Columbia, Harvard, MIT, và nhiều trường khác. Chương trình danh dự của chúng tôi và nhiều cơ hội nghiên cứu hiện có đã chứng minh sự chuyển tiếp hiệu quả và thành công từ hệ đại học lên hệ cao học của các sinh viên theo học tại trường.

hướng dẫn về các tiêu chí học cao học Hướng dẫn về các tiêu chí học cao học