?>

BẰNG CẤP

Các chuyên ngành đa dạng của chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu học tập của bạn

Quản trị Thông tin Kinh doanh

Là một chương trình đào tạo hợp tác với Đại học Kinh doanh Paul Merage, chuyên ngành này là sự hòa trộn giữa chuyên ngành khoa học điện toán và công nghệ thông tin với chuyên ngành quản trị kinh doanh. Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức vững chắc về toán học, thống kê học, công nghệ phần mềm, cơ sở dữ liệu, kinh tế học và kế toán kinh doanh, khoa học quản lý và công nghệ thông tin.

Các mô hình kinh doanh hiện đại đều dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và quản lý theo hệ thống dữ liệu. Những sinh viên quan tâm tìm hiểu phương thức áp dụng những phương pháp và công cụ điện toán để đạt được các mục tiêu phân tích kinh doanh và quyết định chiến lược nên khám phá biển kiến thức của chuyên ngành này.