?>

BẰNG CẤP

Các chuyên ngành đa dạng của chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu học tập của bạn

Khoa học Trò chơi Điện toán

Chuyên ngành này là kết hợp chuyên ngành khoa học điện toán với chương trình đào tạo chuyên sâu về thiết kế, xây dựng và nắm vững những trò chơi điện toán và những dạng thức khác của môi trường tương tác. Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức nền tảng vững chắc về khoa học điện toán, cộng thêm những khóa học về phim ảnh và những nghiên cứu đa phương tiện, toán học, vật lý và công nghệ trò chơi.

Chương trình đào tạo của chuyên ngành tập trung mạnh mẽ vào mảng thiết kế, khả năng làm việc theo nhóm, và sự hiểu biết về các trò chơi điện toán và những công nghệ liên quan cùng phương tiện truyền thông trong bối cảnh xã hội và văn hóa. Những sinh viên quan tâm nghiên cứu về những khái niệm và công cụ nền tảng của những trò chơi điện toán và ứng dụng những khái niệm và công cụ đó để tạo nên những trò chơi điện toán của riêng mình nên nộp đơn theo học chuyên ngành này.

Không gian trao đổi về Khoa học Trò chơi Điện toán Không gian trao đổi về Khoa học Trò chơi Điện toán