FAM-AB

MILLER FAMILY TREE - CHART "A"
Chart "A1" Chart "A2" Chart "A3"
ADAM + EVE NAHSHON BRACHYA
3760-2830 bce
SETH SALMON YESADIA
3630-2718 bce
ENOSH BOAZ YESHAYA
3525-2620 bce 11 Cent. bce
KENAN OBED UVDIA
3435-2525 bce
MEHALALEL JESSE SHMAYA
3365-2470 bce
JARED DAVID + BATSHEBA SCHANIA
3300-2338 bce 1043-973 bce
ENOCH SOLOMON CHIZKIYAH
3138-2773 bce d. 797 bce
METHUSELAH ABIJAH NOSAN UKVON
3073-2104 bce
LEMACH ASA R. HUNA
2886-2109 bce
NOAH + NAAMAH JEHOSAPHAT NACHUM
2704-1754 bce
SHEM JORAM SHEPHATIAH YOCHANAN
2204-1702 bce
ARPACHSAD AHAZIAH 30 GENERATIONS SHAFAT
2102-1664 bce ~ 750 Years
SHELAH JOASH HILLEL the Great ANAN
2067-1634 bce 70 - 10 bce
EBER AMAZIAH Continued - See ?
2037-1573 bce Chart "B3"
PELEG JOTHAM AVUHA
2003-1764 bce
REU AHAZ RABA
1973-1734 bce
SERUG HEZEKIAH R. HUNA
1941-1711 bce
NAHOR MANASSEH NOSAN
1911-1763 bce
TERAH AMON NECHEMIA
1882-1677 bce
ABRAHAM + SARAH JOSIAH UKVON
1812-1637 bce
ISAAC + RIVKA JEHOIAKIM ABA
1712-1532 bce
JACOB + LEAH JECONIAH MAR ZUTRA 1
1652-1505 bce
JUDAH SHEALTIEL R. HUNA
c. 1564 bce
PEREZ PEDAYAH MAR ZUTRA 11
HEZRON ZERUBAVEL MAR ZUTRA 111
RAM MESHULOM R. GURIA
AMINADAB CHANANIA MAR ZUTRA
13 Cent. bce
Cont. - See Chart "A2" Cont. - See Chart "A3" Updated 9-1-94 Cont. - See Chart "B1"
MILLER FAMILY TREE - CHART "B"
Cont. from Chart "A" Cont. from Chart "A"
Chart "B1" Chart "B2" Chart "B3"
R. YAAKOV R. LEMEL SHEPHATIAH
R. MIGAS R. AZARYEH 30 GENERATIONS
~750 Years
R. NECHEMIA R. ELIYAHU HILLEL the Great
70 - 10 bce
R. AVDIMI R. YOSEF GAMLIEL HaNASI
R. PINCHUS R. NACHMAN SIMEON HaNASI
R. CHATZUV R. KALONYMUS KALMAN R. GAMLIEL the Elder
? R. LEIBUSH ?
R. DIMI R. ELAZAR ?
MAR RAV MARI GOAN R. YERACHMIEL ?
? R. ARYEH ZEV JOHANAN HaSANDLER
R. DODAI GAON R. YAAKOV R. JOSHUA
MAR RABA GAON Cont. - See Chart "C2" ELYOKIM
? R. JOCHANAN
? R. NACHMAN
? ABBA YOSI
MAR ABA GAON YANAI
? ELOZAR
SCHMUEL REISH KALAH ABAYE
R. YEHUDA GAON R. JOCHANAN
- 916 ce
R. CHANINA GAON R. MANIANAI GAON
- 942 ce
R. SHARIRA GAON GAON RABBI JOSE
906 - 1006 ce
R. HAI GAON HaGAON R. ABRAHAM
R. YOSEF R. AARON
R. YECHIEL HaGAON R. ELIAKIM
R. AVRAHAM R. MOSHE
R. AZARYAHU R. YITZCHOK
R. YECHEZKEL R` SHLOMO (RASHI)
1040-1105 ce
Cont. - See Chart "B2" Updated 9-1-94 Cont. - See Chart "C1"

Last Update: 12/26/96

Name: Moishe Miller

Email: moishe@langsam.com