Prev: Globe Museum Up: Vienna Next: Hundertwasserhaus

Schönbrunn Palace Grounds

Click on any picture for a larger copy.
Kronprinzgarten Maze, I
Maze, II Maze, III Maze, IV
Kaleidoscope, I Kaleidoscope, II Kaleidoscope, III
Kaleidoscope, IV Kaleidoscope, V Kaleidoscope, VI
Kaleidoscope, VII Kaleidoscope, VIII Finger Maze, I
Finger Maze, II Columbary